previous pauseresume next

واحد حسابداری

zs  نام و نام خانوادگی : سیدمحمدحسین هاشمیسمت : مسئول حسابداریمدرك : لیسانس حسابداری        نام و نام خانوادگی : مریم محترم سمت : حسابدارمدرك : لیسانس حسابدارینام و نام خانوادگی : علیرضا مقیمیسمت : حسابدار مدرک تحصی لی : لیسانس حسابداری نام و نام خانوادگی : سید موسی موسویسمت : انباردارمدرک تحصیلی : فوق دیپلم حسابداریرئوس فعالیت ها :۱- ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه وانتقال انها به دفتر روزنامه ،معیین،اعتبارات وتعهدات ودفتر کل۲- تهیه وتنظیم لیست حقوق واعلامیه بانکی،چک،برگه های محاسباتی وکنترل حسابهای مربوط به منظوررفع اختلاف۳- رسیدگی به پیش پرداختها وعلی الحسابها واسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی۴- راهنمایی وکنترل کار حسابداران و تقسیم کار بین انها و بررسی صورت حسابهای تنظیم شده۵- شرکت در کمیسیونهای مربوطه ۶- مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آن۷- رسیدگی و اظهار نظر واقدام درمورد مسائل و پرونده های مشکل مالی و حسابداری