previous pauseresume next

واحد امور دارویی

واحد امور دارویی

sنام و نام خانوادگی: سمیرا قربانی

سمت : مسئول واحد

شرح وظایف :

- تهيه داروهاي مورد نياز خانه هاي بهداشت ، مراكزبهداشتي وبخش هاي مختلف بيمارستان ، كه به طور خلاصه داروهاي خانه بهداشت شامل داروهاي طرح مانا و تنظيم خانواده ، داروها ، مراكز بهداشتي شامل داروهاي مورد تائيد بيمه روستايي وهمچنين داروهاي مصرفي دربخش هاي مختلف بمرکز فوریت های پزشکی مي باشد .

۲- نگه داري داروهاي خريداري شده در انبار شبكه و پيگيري اسناد دارويي مربوط به شركت هاي دارويي ومعارضه داروهاي تاريخ نزديك

۳- تحويل دارو به مراكز وخانه هاي بهداشت به صورت دو ماهه لازم به ذكر است برنامه توزيع دارو در طول سال در ابتداي سال تنظيم ودر اختيارو مراكز خانه هاي بهداشت قرار مي گيرد.

 

۴- تهيه داروهاي مخدر مورد نياز مرکز فوریت های پزشکی

 

۵- نظارت بر داروخانه هاي خصوصي و داروخانه هاي مراكز بهداشتي و همچنين داروخانه هاي مراكز بهداشتي كه به بخش خصوصي واگذار گرديده است .

 

۶- چك كردن نسخ ارسالي مربوط به داروخانه هايي كه طرف قرارداد بيمه سطح يك روستائي هستند . كه اين نسخ پس از بررسي در واحد امور دارويي و تعيين ميزان كسورات به واحد حسابداري فرستاده مي شود .

 

 

فرم ها و ليست

- فرم درخواست دارويي مراكز

- فرم درخواست دارويي خانه هاي بهداشت

 

 

شرح وظایف :

- تهيه داروهاي مورد نياز خانه هاي بهداشت ، مراكزبهداشتي وبخش هاي مختلف بيمارستان ، كه به طور خلاصه داروهاي خانه بهداشت شامل داروهاي طرح مانا و تنظيم خانواده ، داروها ، مراكز بهداشتي شامل داروهاي مورد تائيد بيمه روستايي وهمچنين داروهاي مصرفي دربخش هاي مختلف بمرکز فوریت های پزشکی مي باشد .

۲- نگه داري داروهاي خريداري شده در انبار شبكه و پيگيري اسناد دارويي مربوط به شركت هاي دارويي ومعارضه داروهاي تاريخ نزديك

۳- تحويل دارو به مراكز وخانه هاي بهداشت به صورت دو ماهه لازم به ذكر است برنامه توزيع دارو در طول سال در ابتداي سال تنظيم ودر اختيارو مراكز خانه هاي بهداشت قرار مي گيرد.

 

۴- تهيه داروهاي مخدر مورد نياز مرکز فوریت های پزشکی

 

۵- نظارت بر داروخانه هاي خصوصي و داروخانه هاي مراكز بهداشتي و همچنين داروخانه هاي مراكز بهداشتي كه به بخش خصوصي واگذار گرديده است .

 

۶- چك كردن نسخ ارسالي مربوط به داروخانه هايي كه طرف قرارداد بيمه سطح يك روستائي هستند . كه اين نسخ پس از بررسي در واحد امور دارويي و تعيين ميزان كسورات به واحد حسابداري فرستاده مي شود .

 

 

فرم ها و ليست

- فرم درخواست دارويي مراكز

- فرم درخواست دارويي خانه هاي بهداشت