previous pauseresume next

واحد آموزش بهورزی

نام و نام خانوادگي : بهاره صادقی سمت : مسئول واحد مدرك : کاردان مامایی  اهم وظایف مرکزآموزش بهورزی    

 1. پایش وارزشیابی علمی خانه های بهداشت به منظورتعیین نیازهای آموزشی بهورزان.
 2. استخراج وتجزیه وتحلیل نتایج نسازسنجی ها واولویت بندی نیازهای آموزشی .
 3. تدوین ،تنظیم واجرای برنامه های بازآموزی بهورزان بامشارکت سایرواحدهای بهداشتی براساس نیاز سنجی ها
 4. ارزشیابی مستمربرنامه های بازآموزی بهورزان بامشارکت سایرواحدهای بهداشتی.
 5. تنظیم ،اجراوارزشیابی برنامه های بازآموزی کاردان های ناظرمراکزبهداشتی بامشارکت مرکزبهداشت شهرستان
 6. تدوین،تنظیم واجرای دوره های آموزشی جهت کارکنان دربدوخدمت بامشارکت مرکزبهداشت .
 7. مشارکت بامرکزبهداشت شهرستان دربرگزاری دوره های آموزشی پزشکی جامعه نگر.
 8. شرکت وحضورفعال درجلسات آموزشی وبازآموزی مرکزبهداشت شهرستان واستان وکمیته های مرتبط باآموزش درشهرستان.
 9. شرکت وحضورفعال درتیم های نظارتی مرکزبهداشت شهرستان.
 10. تشکیل جلسات شورای مربیان به صورت ماهیانه وبررسی وضعیت بهورزان شاغل وکاردان های ناظرومربیان.
 11. تشکیل جلسات شورای بهورزی شهرستان باحضورنمایندگان بهورزان وبررسی مشکلات خانه ها و مراکز و انعکاس مشکلات استانی وکشوری به مرکزبهداشت استان.
 12. نیازسنجی وبازآموزی تیم سلامت خانواده بامشارکت مرکزبهداشت شهرستان.