previous pauseresume next

کمیته فنی محیط زیست

در تاریخ ۹۶/۵/۲۲ کمیته فنی محیط زیست با حضور معاون بهداشتی ، مسئولین محترم ادارات محیط زیست ، جهاد کشاورزی،منابع طبیعی و شهرداری خور و فرخی به همت واحد مهندسی بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان خوروبیابانک در محل سالن ابن سینا برگزار گردید.در این جلسه ضمن بررسی چالش های محیط زیست شهرستان و راه کارهای اجرایی رفع مشکلات زیست محیطی بر همکاری مردم و تمام دستگاه های اجرایی در امر حفاظت از محیط زیست تاکید گردید.