previous pauseresume next

ویزیت پدر شهید شمسایی در منزل توسط جناب آقای دکتر ترابی

مورخ۹۶/۴/۲۵ جناب آقای دکتر ترابی مدیریت محترم شبکه به همراه کارشناس مبارزه با بیماریها شبکه جهت ویزیت پدر شهید شمسایی در روستای مهرجان در منزل ایشان حضور یافته و ضمن ویزیت ایشان توسط جناب آقای دکتر ترابی غربالگری بیماریهای غیر واگیر(تست قند،چربی،فشار خون) توسط کارشناس مبارزه بابیماریها جهت بیمار انجام شد.