previous pauseresume next

خبر

مورخ ۹۶/۴/۷ سخنرانی آقای دکتر نیلچیان در مسجداتاق درس و آقای کمالی در مسجد المهدی جندق برای نمازگزاران با موضوع سلامت مردان و دیدار با حاج آقای باقری روحانی شهر جندق