previous pauseresume next

حضور جناب آقای دکتر ترابی مدیریت محترم شبکه و درمان خوروبیابانک در بیمارستان در حال ساخت آفتاب هشتم

حضور جناب آقای دکتر ترابی مدیریت محترم شبکه و درمان خوروبیابانک در بیمارستان در حال ساخت آفتاب هشتم و باز دید از تجهیزات آزمایشگاهی اختصاص یافته به این بیمارستان مورخ ۹۶/۷/۳