previous pauseresume next

برگزاری مناقصه طبخ غذا

شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوروبیابانک در نظر دارد جهت تامین غذای پرسنل مراکز درمان بستر ثامن الحجج جندق و مرکز فوریتهای پزشکی شادن یغمایی از بین واجدین شرایط مناقصه برگزار نماید.لذا از متقاضیان دعوت میشود از تاریخ۹۶/۵/۱۶تا ۹۶/۵/۲۱ به واحد امور قراردادهای شبکه جهت دریافت اسناد مناقصه مراجعه فرمایند.