previous pauseresume next

برگزاری زیرکمیته راهکارهای اجرایی سند تغذیه شهرستان خوروبیابانک

زیرکمیته راهکارهای اجرایی سند تغذیه با حضور مسولین ادارات، شهرداران، مدیر و کارشناسان فنی شبکه بهداشت و درمان خوروبیابانک در سالن ابن سینا برگزار گردید، در این جلسه کلیه ادارات حاضر پیشنویس سند تغذیه شهرستان در حیطه سازمان خود را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و پیشنهادات خود را در ارتقا سلامت تغذیه شهرستان ارایه نمودند تا زمینه تبیین و اجرای سند با تشکیل کمیته اصلی فراهم شود . آقای دکتر ترابی مدیر شبکه بهداشت ودرمان تحقق این امر را در گرو فعال نمودن ژنوم کار گروهی و همت جمعی کلیه ارگان های شهرستان و ارش نهادن به سلامت مردم دانستند.