previous pauseresume next

برگزاری جلسه آموزشی سوانح وحوادث کودکان

برگزاری جلسه آموزشی سوانح وحوادث کودکان وبررسی چندمورد مرگ کودک در سال ۹۶ به بهانه هفته ملی کودک جهت مادران در محل کمیته امدادامام توسط خانم مقیمی مسئول بهداشت خانواده شبکه بهداشت و
درمان خور
۹۷/۷/۱۹