previous pauseresume next

اولین کمیته فنی جمعیت

بیستم تیر ماه هر سال به عنوان روز جهانی جمعیت نامیده شده است.در همین راستا مورخ ۹۶/۳/۱۰ اولین کمیته فنی جمعیت با حضور جناب آقای دکتر ترابی مدیریت محترم شبکه،سرکار خانم میرانزاده پزشک مرکز فرخی و دیگر اعضاء به همت سرکار خانم حسینی دبیر محترم کمیته فنی جمعیت در محل سالن ابن سینا برگزار گردید